1/8/52

PQ ความสมดุลระหว่างความสุขและความฉลาด

มีงานวิจัยพบว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีต้องมีความรู้สึกผ่อนคลาย มีแรงจูงใจ และชอบกิจกรรมที่ทำ และมีความตื่นตัว องค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่พร้อมมูลเมื่อเด็กเล่น ดังนั้น การเล่นจึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด นอกจากนี้แล้ว งานวิจัยทางสมองและการเรียนรู้ของเด็กยังชี้ชัดว่าขณะเด็กเล่น สมองของเด็กมีการทำงานมาก นั่นคือมีการกระตุ้น ทำให้เซลล์สมองมีการเชื่อมโยงกันมาก เป็นตัวบ่งชี้ความฉลาด ซึ่งหมายถึงศักยภาพของการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกฉลาด จึงควรสนับสนุนการเล่นของลูก

นักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กได้เสนอ Play Quotient (PQ) เพื่อให้พ่อแม่และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กตระหนักถึงความสำคัญของการเล่น โดย PQ หมายถึง ความฉลาดในการเล่น เด็กที่มี PQ ดี จะสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้ และจินตนาการผสมผสานกับการเล่นได้เป็นอย่างดี พ่อแม่จะสนับสนุน PQ ลูกได้อย่างไร .

1. สนับสนุนการเล่นและของเล่นที่หลากหลายตามวัย พ่อแม่ควรศึกษาของเล่นหรือรูปแบบการเล่นที่เหมาะกับวัยและพัฒนาการของเด็กให้หลากหลาย เพราะนั่นหมายถึงการเปิดโอกาสให้ลูกมีความฉลาดหลายด้าน และเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ความถนัดหรือความสนใจของลูกด้วย

2. ให้เด็กเป็นผู้นำการเล่น พ่อแม่ไม่ควรมุ่งสอนหรือพยายามชี้นำเด็กมากเกินไป ควรให้เด็กได้คิด วางแผน และจินตนาการเอง แต่ควรช่วยขยายความต่อยอด และทำตามที่เด็กขอร้อง การทำเช่นนี้เด็กจะได้พัฒนาความสามารถในการเล่นและรู้จักคิดด้วยตนเอง เด็กจะรู้สึกสนุกและกระตือรือร้นมากขึ้น

3. พ่อแม่ให้ความสนใจลูกขณะเล่น โดยพ่อแม่อาจเล่นด้วยหรืออาจพากย์การเล่นของลูก บางครั้งเมื่อลูกเล่นดีๆ หรือน่าสนใจ พ่อแม่อาจเข้าไปชื่นชมโดยใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ ก็ได้

4. ร่วมตื่นเต้นและสนุกกับลูก การที่พ่อแม่ร่วมสนุกกับลูกทำให้ลูกมีความสุขและเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความสุขกับคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ เด็กยังรู้สึกกับการเล่น รู้สึกดีกับตนเอง ความรู้สึกดีซึ่งกันและกันนี้ จะช่วยตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกอีกด้วย

5. ชื่นชมในความคิดและการแก้ปัญหาลูก เด็กที่มีอายุมากกว่า ๒ ขวบ เด็กมักมีจิตนาการกว้างไกล ขณะเล่น มีความคิดที่พ่อแม่อาจคาดไม่ถึง จึงควรชื่นชมและช่วยต่อยอดความคิดให้ลูก หากลูกเกิดปัญหาควรกระตุ้นให้เด็กแก้ปัญหาเองหรือช่วยแต่เพียงเล็กน้อย และอย่าลืมที่จะชมเชยลูกด้วย แนวทาง ๕ ประเด็นข้างต้น น่าจะเป็นทางออกสำหรับพ่อแม่เพื่อพัฒนา PQ สำหรับลูกของตนเอง แต่หากยังไม่แน่ใจว่าเราในฐานะพ่อแม่ให้ความสำคัญและส่งเสริม PQ มากน้อยเพียงไร ลองสำรวจตนเองจากแบบประเมินท้ายบทความนี้นะครับ

..........................................................................................................

ภาคอังกฤษ

A researchFound that children learn better to have a relaxed feel motivated and like activities. And wakefulness These elements are all ready to play, so when the child is learning to play the best. In addition, Research on brain and learning of children also indicate that while children play. Children's brains are a lot of work. That is motivation. Cause the brain cells are connected. Is indicative of discernment This means that the learning potential of children so if parents want children smarter. Should support the child's play.Scholarly work related to the proposed Children Play Quotient (PQ) to parents and who works with children recognize the importance of playing by PQ means playback nimbleness in children with good PQ will apply. personal knowledge and experience combined with imagination to play well.Parents to support children PQ?

1 supports a variety of play toys and age. Parents should learn the form of toys or play with the right age for children's development and diversity. It means the opportunity for many children are smarter. And an opportunity for parents to learn about the bold or the interest of children.

2.The children lead the play.Parents should not look or try to teach too many children guide. Children should realize that planning and imagination. But it should help expand the cap And follow the child requests. This child will have developed the ability to think and play with themselves. Children will feel more enthusiastic and fun.

3 parents focus while playing ball.The parents may or may recite the play by play of the ball. Sometimes when a good or interesting features parents appreciate the visit may take only a short period.

4, together with fun and excitement.The parents enjoy their children together with children make happy and learn to share happiness with people around the child also has the feel of playing. Feel good with myself. Mutual good feelings. Will help reinforce the relationship between parents children.

5, admired the idea and solving customer problems. Children aged over 2 years old, children usually have mental นา while playing with the widespread idea that parents may be unexpected. Should be admired and thought to help balance the ball. If problems should stimulate children to own or help children solve problems but only slightly. And do not forget to mention children.

The above 5 ways. Will be a solution for parents to develop children's self-PQ. But if you're not sure we as parents to focus and enhance PQ much? Try the self-assessment survey appended to this article นะครับ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น