5/8/52

นิติกรรม

ลักษณะของนิติกรรม

1.เป็นการกระทำการ การที่นิติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการกระทำของบุคคล

2.เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง สิ่งที่กระทำไปนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3.ต้องทำโดยสมัครใจ บุคคลนั้นได้กระทำไปโดยความสมัครใจของตนเอง คือ มีเจตนาที่จะทำนั่นเอง

4.ต้องการก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย กล่าวคือมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย

5.เป็นผลผูกพันระหว่างบุคคล การทำนิติกรรม ความผูกพันทางกฎหมายย่อมเกิดระหว่างบุคคลเท่านั้น

6.ผลนั้นก็คือความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ คือ มีการ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ ซึ่งสิทธิต่างๆ --*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น