7/12/52

เหตุใดศาสนาอิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนทั่วไปมักจะรู้จักมุสลิมเพียงสองประการ คือ
มุสลิมไม่กินหมู และมุสลิมมีภรรยาได้หลายคนจริง ๆ การมีภรรยาหลายคนเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

บทบัญญัติของศาสนาส่วนใหญ่ในโลกก็ไม่ได้ห้ามการมีภรรยาหลายคน
ศาสนาอิสลามนั้นอนุญาตให้ชายมีภรรยาได้ไม่เกินสี่คน
ภายใต้ข้อแม้ว่าจะต้องสามารถให้ความยุติแก่ผู้หญิงทั้งสี่ได้

ความยุติธรรมในที่นี้ได้แก่ความเท่าเทียมกันในด้านการจ่ายค่าครองชีพ
(ค่าอาหาร เครื่องแต่งกาย และที่อยู่อาศัย)
ไม่ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่จิตใจของภรรยาคนใดคนหนึ่งต่อหน้าภรรยาคนอื่น ๆ
และสามีต้องค้างคืนกับภรรยาแต่ละคนให้เท่า ๆ กัน

เหตุที่ ศาสนาอิสลามอนุญาตไว้เช่นนี้ เพราะอิสลามส่งเสริมให้มีลูกมาก ๆ
เพื่อจำนวนมุสลิมจะได้มีมากขึ้น
อิสลามคำนึงถึงความจำเป็นของชายที่ปรารถนาจะสืบต่อวงศ์ตระกูล
แต่ภรรยาไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้เพราะเป็นหมันหรือป่วย

อีกทั้งชายบางคนก็มีความต้องการทางเพศสูง การอนุญาตให้เขามีภรรยาเพิ่มขึ้น
(โดยที่เขาต้องเลี้ยงดูผู้หญิงใหม่ได้อย่างยุติธรรมดังกล่าวมาแล้ว)
จึงย่อมดีกว่าปล่อยให้เขาไปหาทางออกทางอื่นที่เป็นบาป

และอิสลามคำนึงว่าในโลกนี้มีพลโลกหญิงมากกว่าชาย
ทำให้หญิงจำนวนมากต้องครองตัวเป็นโสด
หากอนุมัติให้เธอแต่งงานกับชายที่มีภรรยาแล้ว
ซึ่งสามารถให้ความสุขและความยุติธรรมแก่เธอได้ ย่อมเป็นการดีกว่าอย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้มีภรรยาได้ไม่เกินสี่คน
เป็นข้อยกเว้นที่เปิดโอกาสให้กระทำได้ แต่มิได้หมายความว่า
ศาสนาอิสลามจะส่งเสริมให้ชายทุกคนมีภรรยาหลายคน
และในหมู่ชาวมุสลิม ชายที่มีภรรยาหลายคนเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็นับว่าน้อยมาก

ในอียิปต์กฎหมายอนุญาตให้มีภรรยาได้ไม่เกินสี่คน
แต่ปรากฏว่าผู้ที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนมีเพียง 2.75 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ที่มา 108 ซองคำถาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น